Reklamačný poriadok

 1. Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia veci kupujúcim. Záručná doba sa vždy predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave.
 2. Pre poškodení tovaru počas prepravy pri prevzatí postupujte podľa nasledujúcich pokynov.
 3. Pri zistení chyby výrobku počas užívania má kupujúci právo tento tovar reklamovať, tj. bezodkladne predávajúcemu oznámiť e-mailom. Do predmetu emailu je potrebné uviesť čisto objednávky. Následne musí tovar riadne zabaliť a zaslať na adresu prevádzky spoločnosti Lekáreň TaJ s.r.o., Arm. Gen. Svobodu26, 080 01 Prešov 8, SR
 4. V závislosti od charakteru vady má kupujúci pri uplatnení reklamácie tieto práva:
  • ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,
  • ak ide o vadu neodstrániteľnú brániaci riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patrí, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne sa opäť. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne najmenej tri chyby brániace jej použitiu,
  • ak ide o iné vady neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

5. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Akékoľvek vybavovanie reklamácie sa drží platných zákonných noriem.
6. Predávajúci sa zbavuje zodpovednosti za vady vzniknuté:

  • porušením ochranných pečatí a nálepiek, ak výrobok bol nimi opatrený. Keď je kupujúcim spotrebiteľ, nezaniká záruka ako celok, avšak zaniká právo reklamovať tie vady, ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s vyššie uvedeným konaním,
  • neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou a použitím výrobku v rozpore s užívateľskou príručkou,
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami údajom uvedeným v dokumentácii,
  • poškodením prírodnými živlami či násilnými útokmi tretích osôb,
  • poškodením nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,
  • poškodením vzniknutým zapojením do siete nezodpovedajúcej príslušnej technickej norme alebo poškodením účinkami prepätia v rozvodnej sieti,

7. V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou. V prípade neoprávnenej reklamácie je predávajúci povinný vydať písomné (elektronicky) odôvodnenie tohto zamietnutia a zároveň kupujúci nemá nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predajca nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane.

8. Predávajúci si vyhradzuje právo ukončiť obchodný vzťah s takým nakupujúcim, ktorého reklamácie sú neúmerné alebo jeho nákupy sú vyhodnotené ako špekulatívne.

9. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňom 1.1.2016. Zákazník je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom. Nákupom tovaru potvrdzuje súhlas s týmto reklamačným poriadkom a zaväzuje sa ním riadiť. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.


STORNO OBJEDNÁVKY:

 1. Storno objednávky je možné do 24 hodín od objednania. Zákazník môže svoju objednávku stornovať písomnou formou (elektronicky). Predávajúci potvrdí zákazníkovi stornovanie objednávky elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. V prípade zaplatenia pred následným stornovaním objednávky bude platba vrátená späť.
 2. O storne alebo vrátenie tovaru nás prosím informujte na e-mailovej adrese info@modralekaren.sk, v predmete emailu uveďte číslo objednávky.


VRÁTENIE TOVARU:

 1. Podľa § 1829 odst. 1 Občianskeho zákonníka má kupujúci (ktorý je spotrebiteľom) právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. A to pri kúpe cez internet či iným spôsobom umožňujúci komunikáciu na diaľku podľa zákona. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne doručené do 14 dní od prevzatia tovaru, a to na adresu prevádzkarne predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@modralekaren.sk
 2. Tovar je kupujúci povinný najneskôr v tejto rovnakej lehote (tj do 14 dní) vrátiť na svoje náklady predávajúcemu na adresu prevádzkarne spoločnosti TaJ Lekáreň s.r.o., Arm. Gen. Svobodu 26, 080 01 Prešov, Slovenská republika. Do doby prevzatia tovaru predávajúcim nesie nebezpečenstvo škody na veci kupujúci.
 3. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú kúpnu cenu do 14 dní od doručenia vráteného tovaru, ktorý je v pôvodnom stave, nepoškodený, v pôvodnom obale, bez viditeľných známok používania, vrátený so všetkými súčasťami, návodom atď. Ak nie je dohodnuté inak, vracia sa kúpna cena bankovým prevodom na účet oznámený kupujúcim, popr. na adresu dodania tovaru poštovou poukážkou. Tovar zaslaný spotrebiteľom na dobierku nebude prevzatý. K tovaru pripojte sprievodný list spolu s uvedením čísla objednávky.
 4. Ak kupujúci nesplní ďalšie povinnosti uvedené v týchto podmienkach (napr. povinnosť prekontrolovať tovar pri jeho doručení a pri poškodení spísať reklamačný protokol), nemusí byť odstúpenie uznané za platné, ak nemožno vec ďalej použiť alebo predať ako novú, popr. si predávajúci môže odpočítať hodnotu poškodenia veci alebo chýbajúceho príslušenstva veci.
 5. Za odstúpenie od kúpnej zmluvy sa nepovažuje odmietnutie či nevyzdvihnutie zásielky v úložnej dobe.

Výmenný a reklamačný formulár TU


VÝMENA TOVARU:

V prípade, že Vám dodaný tovar nevyhovuje alebo nesedí veľkosť, môžete ich nepoužité tiež vymeniť. Postupujte prosím obdobne ako u vrátenia tovaru:

 1. Do 14 dní od prevzatia nevyhovujúceho tovaru nás emailom informujte o požadovanej výmene, pričom nezabudnite uviesť číslo objednávky, z ktorej tovar vraciate, prípadne počet kusov. V prípade preplatku napíšte číslo účtu, na ktorý ho požadujete zaslať.
 2. Vytvorte si štandardným spôsobom objednávku na tovar, ktorý požadujete náhradou za nevyhovujúci tovar, do poznámky v objednávke uveďte "výmena tovaru" a číslo objednávky, z ktorej tovar vraciate.
 3. Tovar k výmene zašlite v originálnom obale, nesmie byť poškodený alebo viditeľne opotrebovaný. V lehote 14 dní od prevzatia ho odošlite na adresu prevádzkarne spoločnosti Lekáreň TaJ s.r.o., Arm. Gen. Svobodu 26, 080 01Prešov, Slovenská republika. Do doby prevzatia tovaru predávajúcim nesie nebezpečenstvo škody na veci kupujúci. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý. K tovaru uveďte číslo objednávky, z ktorej tovar odosielate.
 4. Po prevzatí vráteného tovaru a kontrole jeho hodnotu odpočítame z novej objednávky, prípadný preplatok vrátime späť na oznámený účet. Novú objednávku potom spracujeme obvyklým spôsobom.


Výmenný a reklamačný formulár TU


DODACIE PODMIENKY:

 1. Ku každej dodávke tovaru je elektronicky odoslaný daňový doklad, ktorý súčasne plní funkciu dodacieho a záručného listu.
 2. Objednaný tovar expedujeme v závislosti na aktuálnom stave nášho skladu a skladu našich dodávateľov. Ak je tovar skladom, obvyklá dodacia lehota je 2-4 pracovných dní. Dodacia lehota sa počíta od nasledujúceho dňa po prijatí objednávky alebo platby za objednávku.
 3. Kupujúci má vo svojej objednávke možnosť zvoliť dodanie prostredníctvom špedičnej firmy GLS:
  • Dodaním na zadanú adresu - špedičná firma dodáva zásielku do dvoch pracovných dní po podaniu. V deň odovzdania zásielky do prepravy zasielame adresátovi email s odkazom na sledovanie prepravy zásielky. V deň doručenia kontaktuje špedičná firma adresáta prostredníctvom telefonátu alebo sms s približnou informáciou o čase doručenia.
  • Dodaním do výdajného miesta PPL ParcelShop - špedičná firma dodáva zásielku do dvoch pracovných dní po podaniu. V deň odovzdania zásielky do prepravy zasielame adresátovi email s odkazom na sledovanie prepravy zásielky. V deň doručenia informuje špedičná firma adresáta prostredníctvom sms a emailu o uložení zásielky na vybranom výdajnom mieste, kde je potom nutné si zásielku vyzdvihnúť do 7 kalendárnych dní. V čase zvýšenej vianočnej prevádzky (cca koniec októbra až december) môže nastať oneskorenie dodania, za vzniknuté komplikácie sa vopred ospravedlňujeme.

4. Objednávku je možné uhradiť týmito spôsobmi:

  • platbou vopred - prevodom na účet, uvedený v nami potvrdenej objednávke
  • dobierkou - pri prevzatí zásielky či už od kurierá alebo osobne

Prednostne vybavujeme objednávky zaplatené vopred.