Prevádzkový poriadok

1. Údaje o držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti:

TaJ s.r.o.

Arm. Gen. Svobodu 26, Prešov

IČO: 31723527

DIČ: 2020557011

IČ pre DPH: SK2020557011

Odborný zástupca: PharmDr. Katarína Novotná


2. Číslo a deň nadobudnutia právoplatnosti povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni oprávňujúceho vykonávať zásielkový výdaj:
4356/205/OZ-HAR - 13.08.2015


3. Farmaceut zodpovedný za zásielkový výdaj:
PharmDr. Katarína Novotná


4. Ostatné osoby zabezpečujúce činnosti pri zásielkovom výdaji:
Ing. Slavomíra Papež-Veselá

5. Názov softvérového vybavenia určeného na zabezpečovanie zásielkového výdaja, názov webového sídla, resp. domény, na ktorej sa zásielkový výdaj realizuje
Názov softvérového vybavenia: https://taj.venalio.com
Názov webového sídla: www.modralekaren.sk


6. Spôsob evidencie prijatia objednávky, spracovania objednávky, odoslania zásielky a vybavenia reklamácie
Po prijatí objednávky od objednávateľa, systém automaticky odošle e-mail objednávateľovi s informáciami o jeho objednávke. Objednávky sa prijímajú elektronicky a evidencia je vedená v databáze, v časovom slede v akom boli doručené. V prípade nejasností zodpovedný pracovník kontaktuje zákazníka za účelom informovania o možnosti zrealizovania objednávky. Každej objednávke bude pridelená jednoznačná identifikácia zásielky (číslo objednávky) umožňujúca sledovanie chronologického priebehu od okamihu prijatia objednávky po jej konečné vybavenie. Tovar pre danú objednávku pripraví zodpovedný farmaceutický pracovník. Ďalej danú objednávku zodpovedný pracovník zabalí, zadá do GLS connect systému potrebné údaje na doručenie objednávky a vygenerované číslo balíka s potrebnými údajmi priradí konkrétnej zásielke. O dátume odoslania, doručenia a o cene zásielky bude zákazník vopred informovaný oznamovacím e-mailom. Zodpovedný pracovník odovzdá zásielku kuriérovi, ktorý je ďalej zodpovedný za jej doručenie. Pri každej zásielke bude zabezpečené sledovanie pohybu zásielky.


Vybavenie reklamácie
a) reklamácia musí byť doručená na adresu lekárne, následne bude riadne zaevidovaná zodpovedným pracovníkom
b) reklamácia musí spĺňať všetky náležitosti uvedené v reklamačnom poriadku
c) zákazník bude oboznámený o spôsobe a dátume vybavenia reklamácie
d) vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní


7. Časový harmonogram na vybavenie, zabalenie a odoslanie zásielky

Po prijatí a potvrdení objednávky sa snažíme o vybavenie objednávok v čo najkratšom možnom čase. Ak tovar nemáme skladom, hneď po jeho naskladnení objednávku pripravíme, zabalíme a expedujeme kuriérovi, ktorý Vám balíček odovzdá po telefonickom kontaktovaní.


8. Spôsob sledovania prepravy zásielky
Každý balík, ktorý odosielame, má svoje číslo, ktoré nám vygeneruje GLS connect systém. Podľa čísla balíka si vie každý sledovať pomocou online webovej služby https://gls-group.eu/SK/sk/home, kde sa daný balík nachádza.


9. Spôsob komunikácie s objednávateľom

S objednávateľom komunikujeme prostredníctvom emailu, kde mu zasielame informácie o stave jeho objednávky. V prípade nejasností a pre rýchlejšiu komunikáciu tiež kontaktujeme objednávateľa telefonicky.

Telefon: 0948 276 124

E-mail: info@modralekaren.sk