AGITA 10WG 400G PROTI MUCHAM

  • Top produkt

Skladom 1-2 dni

  • Kód produktu: 5678
  • Hmotnosť: 400 g
52,05 € s DPH
+ -

Popis produktu

Postrekový prípravok vo forme prášku určený na ničenie múch. Používa sa v objektoch živočíšnej výroby.

Účinná látka : 10% w/w thiamethoxam 0,05% w/w Z-9-tricosene

UPOZORNENIE:

POŠKODZUJE ZDRAVIE PO POŽITÍ, NADÝCHANÍ, STYKU S POKOŽKOU A SLIZNICAMI! SENZIBILIZUJE POKOŽKU!

CHRÁŇTE PRED DEŤMI, NEPOUČENÝMI OSOBAMI a HOSPODÁRSKYMI ZVIERATAMI !PRE VČELY JEDOVATÝ !

PRE HOSPODÁRSKE, DOMÁCE A VOĽNE ŽIJÚCE ZVIERATÁ NEBEZPEČNÝ !PRE RYBY A OSTATNÉ VODNÉ ŽIVOČÍCHY SILNE JEDOVATÝ !POUŽÍVAJTE PODĽA NÁVODU !


Agita® 10 WG je insekticídny prípravok novej skupiny.

NÁVOD NA POUŽITIE :

Agita ® WG 10 je formulácia vhodná na použitie náterom alebo postrekom.

Aplikácia náterom:

Dôkladne premiešajte 250 g prípravku Agita® 10WG a 200 ml vlažnej vody.(400g prípravku a 320 ml vody).Vodu pridávajte po častiach, podľa konzistencie pasty. Toto množstvo je určené na ošetrenie 100 m2 podlahy a 200 m2 steny resp. stropu.

Natrite minimálne 30 plošiek cca 10 x 30 cm tam, kde muchy najčastejšie sadajú. Je tiež možné natrieť kúsky kartonu alebo polyetylenových sáčkov a tie rozvešať do stajní.

Aplikácia postrekom :

Dôkladne premiešajte 500g prípravku Agita® 10 WG so 4 litrami vlažnej vody.(400g prípravku a 3,2 litra vody.) Toto množstvo postačí na ošetrenie budovy s podlahovou plochou 100 m2 alebo zodpovedajúcej ploche stien/stropu 200 m2. Ošetrujte len asi 30 % alebo 60 m2. Postrekom ošetrujte miesta, kde sa muchy najčastejšie vyskytujú.

Odporúčanie pre aplikáciu :

  1. Do nádoby postrekovača, čiastočne naplnenej vodou, za stáleho miešania vsypte odvážené množstvo prípravku. Po doplnení vodou na stanovený objem a dôkladnom rozmiešaní aplikujte. Pokiaľ bola práca prerušená na viac ako 30 minút, opäť dôkladne premiešajte.
  2. Nariedenú suspenziu použite v deň jej prípravy, najlepšie ihneď po jej namiešaní.
  3. Neaplikujte na špinavé alebo čerstvo natreté steny.

    Upozornenie :

Počas aplikácie prípravku, dobytok a jeho ošetrujúci personál budú mimo objekt aplikácie.

Prípravkom je zakázané ošetrovať krmivá a zdroje pitnej vody. Po aplikácii je nutné umyť žľaby, napájačky a plochy určené k príprave krmiva, pokiaľ došlo k ich kontaminácii.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci :

Pri práci používajte pokrývku hlavy, ochranný pracovný oblek s protiprašnou impregnáciou, respirátor proti prachu, tvárový štít resp. ochranné okuliare,gumové rukavice a gumovú obuv. Zabráňte vdychovaniu riadnym vetraním. Pri aplikácii je zakázané jesť, piť a fajčiť. Po skončení práce dokonale umyte celé telo, vrátane vlasov, mydlom a teplou vodou. Kontaminovaný pracovný odev pred novým použitím vyperte.

Prvá pomoc :

Po nadýchaní

Opustite zamorený priestor, postihnutému zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo.

Po požití

Podajte asi 1/2 litra vlažnej pitnej vody s niekoľkými tabletkami medicinálneho uhlia a vyvolajte zvracanie. Ak je postihnutý v bezvedomí, zvracanie nevyvolávajte.

Po zasiahnutí očí

vyplachujte prúdom čistej vody po dobu 15 minút a vyhľadajte lekára, ak začervenanie očí pretrváva.

Po zasiahnutí pokožky

Odstráňte znečistený odev a zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci.

V prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať s pracovníkmi TOXIKOLOGICKÉHO INFORMAČNÉHO CENTRA v Bratislave, telefon 02/547 741 66.

Skladovanie :

Prípravok skladujte v originálnych, neporušených obaloch, oddelene od poživatín, liekov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok,pri teplote od –10° C do 35° C.

Pri správnom skladovaní v neporušených originálnych obaloch je doba použiteľnosti 4 roky od dátumu výroby.

Zneškodnenie obalov a zvyškov prípravku :

Aplikačné zariadenie, použité ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3% roztokom sódy a opláchnite vodou.

Prázdne obaly nesmiete znovu použiť k iným účelom a po ich vypláchnutí kyslou vodou (aspoň 2-krát) a znehodnotení ich odovzdajte do zberu. Voda použitá k výplachu aplikačnej techniky nesmie kontaminovať recipienty povrchových a spodných vôd.

Podmienky predaja a záruka :

Užívateľ plne zodpovedá za škody, ktoré boli zapríčinené faktormi, ktoré výrobca nemôže ovplyvniť. Novartis nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté skladovaním, používaním alebo zaobchádzaním s prípravkom.

Výrobca : Novartis Animal Health Inc., Švajčiarsko Číslo rozhodnutia CCHLP : BIO261/D/03/1 Dátum výroby : uvedený na obale Číslo šarže : uvedené na obale Balenie : 400 g obal z plastu

AGITA®WG 10 je registrovaná ochranná známka spoločnosti Novartis Animal Health Inc., Basel, Švajčiarsko

Súvisiace produkty

EFFECT AEROSOL (OSY, SRSNE) 750ML

EFFECT AEROSOL (OSY, SRSNE) 750ML

Dočasne nedostupné

12,10 € s DPH

MASTA-KILL 500ML INSEKTICID

MASTA-KILL 500ML INSEKTICID

Dočasne nedostupné

10,85 € s DPH

MASTA-KILL ROZPRASOVAC

MASTA-KILL ROZPRASOVAC

Dočasne nedostupné

3,50 € s DPH

Pozerali ste tieto produkty